TIETOSUOJASELOSTE

 1. Selosteen laatimispäivä: 5.3.2021
 2. Rekisterin ylläpitäjä: Luanista Oy
 3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Sari Pettersson
 4. Rekisterin nimi: Verkkovierailurekisteri
 5. Rekisterin tietosisältö: IP osoite, verkkovierailuaika sekä sivut, joilla kävijä on käynyt.
 6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste: Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen verkkosivujen turvallisuuden takaaminen. Saatavaa tietoa (IP osoite) käytetään vain vikatilanteessa tai tietomurtojen selvittämisen yhteydessä. Käsittelyperusteena on oikeutettu etu. ”Henkilötiedolla ” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa.
 7. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät: Yrityksen johto, sekä verkkosivujen ylläpitoa tarjoavan yrityksen rajattu, valtuutettu henkilöstö. Tietoja näytetään vain siinä laajuudessa, kuin se on vastaanottajaryhmän toiminnan kannalta tarpeellista.
 8. Tietolähteet: Tietoja saadaan yrityksen verkkosivuilta.
 9. Henkilötietojen säilyttämisaika: Tietoja ei erikseen poisteta koskaan.
 10. Henkilötietojen luovutus: Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle, poislukien erikseen rajatut ulkoiset palveluntarjoajat. Lain edellyttäessä tietoja luovutetaan viranomaisille.
 11. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
 12. Rekisterin suojauksen periaatteet: Ainoastaan määrätyillä yrityksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää käyttää verkkosivujen ylläpitopalvelinta. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.
 13. Evästeet: Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.
 14. Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisterinpitäjällä on oikeus laskuttaa pyynnöstä, jos tiedon saamisesta koituu sille kustannuksia.
 15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka.
 16. Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki, p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi, www.tietosuoja.fi